IND คว้าโปรเจกต์กรมทางหลวง หนุนงานในมือพุ่ง

“อินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป” คว้างานกรมทางหลวง 2 โครงการ งานวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน มูลค่ารวม 34.90 ล้านบาท ส่งผลให้งานในมือขยายตัวเพิ่มขึ้น พร้อมตั้งเป้าปั๊มผลงานปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20-25%

ดร.พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครอบคลุมงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง งานบริหารโครงการขนาดใหญ่และควบคุมงานก่อสร้างของภาครัฐ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามกับกรมทางหลวง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการแรกเป็นงานสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วงบ้านป่าสัก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน กับกรมทางหลวง โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 19,736,150 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการราว 450 เดือน

โครงการที่ 2 ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 106 ช่วงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กับกรมทางหลวง โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ 15,164,468 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการราว 450 เดือน รวม 2 สัญญา คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 34,900,618 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับงานใหม่ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพผลการดำเนินงานให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้นต่อไป พร้อมกับตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2565 จะเติบโตต่ำกว่า 20-25%

“ปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ยังคงมีอยู่ แต่ยังคงมีงานใหม่ๆ เข้ามาต่อเนื่องจากการที่ภาครัฐเร่งเดินหน้าโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานออกมา และมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานใหญ่มากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพของบริษัทฯ และจากการที่ได้รับการพิจารณาดำเนินโครงการของกรมทางหลวงนี้ จะช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะรับงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” ดร.พรลภัส กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket