อาคม สั่ง EXIM BANK ดูแลเอสเอ็มอีส่งออก-ลงทุนในต่างประเทศ

รมว.คลัง มอบนโยบาย EXIM BANK ดูแลเอสเอ็มอีส่งออก-ลงทุนในต่างประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้าน EXIM BANK ชี้แนวทางสอดคล้องแผนดำเนินงานของแบงก์ ด้วยการ “ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง”

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมกิจการลูกค้า EXIM BANK ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดย EXIM BANK ดำเนินภารกิจได้ดีอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี ควรต้องขยายบทบาทมากขึ้น โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเริ่มต้นส่งออกและขยายการลงทุนไปต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริม ควบคู่กับการดำเนินภารกิจช่วยเหลือและเยียวยาธุรกิจที่ประสบปัญหา เพื่อเสริมกำลังกับภาครัฐในการประคับประคองภาคธุรกิจให้กลับมาแข็งแกร่งและขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทย

ขณะเดียวกัน EXIM BANK สามารถเสริมการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเวทีการประชุมหรือเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีภารกิจด้านต่างประเทศโดยตรง โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า แนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสอดคล้องกับทิศทางของ EXIM BANK ที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย พร้อมเข้าไปสนับสนุนกิจการที่มีความเสี่ยงในระยะต้น ก่อนจะส่งต่อให้ธนาคารพาณิชย์ในระยะถัดไป “กำเนิดอุตสาหกรรมใหม่” โดยเข้าไปสนับสนุนโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมสู่อนาคต และ “หนุนทุนไทยไปต่างแดน” ทั้งด้านการค้าและลงทุนระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ EXIM BANK จะทำหน้าที่ “ซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง” การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และดำเนินงานด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้คู่เงินทุนแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmers) เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนและสร้างผู้ส่งออกตั้งแต่ต้นน้ำ

โดย EXIM BANK ได้จับมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและส่งออกได้ โดยการ “ซ่อม” อุตสาหกรรมที่ประสบปัญหา อาทิ สายการบิน พาณิชยนาวี เพื่อให้ภาคธุรกิจโลจิสติกส์กลับ มาสร้างระบบนิเวศที่กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ส่วนการ “สร้าง” อุตสาหกรรมใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ EXIM BANK มีสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ พัฒนาประเทศ (Development Portfolio) คิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ของสินเชื่อรวม แบ่งเป็น

– เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) EXIM BANK สนับสนุนธุรกิจพลังงานทดแทนไปแล้วเกือบ 200 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 3 ของสินเชื่อรวม มูลค่าลงทุนรวมกว่า 3.7 แสนล้านบาท ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกับประชาคมโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2593

– อุตสาหกรรมสู่อนาคต รวมถึงอุตสาหกรรม S-Curve เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสีเขียว ดิจิทัล และสุขภาพ (Green, Digital, Health : GDH) ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบโครงข่าย อุปกรณ์ทันตกรรมทดแทน และอาหารในกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบจากพืช

– โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ขณะที่การ “เสริม” อาวุธ SMEs สร้างนักรบทางเศรษฐกิจสู่เวทีโลก โดยให้คำปรึกษาแนะนำ บ่มเพาะ สินเชื่อ และบริการอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmers) ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก และ Indirect Exporters สามารถผันตัวเป็นผู้ส่งออกได้ โดยการส่งเสริมให้เข้าไปอยู่ใน Supply Chain ของผู้ส่งออก หรือแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ อาทิ EXIM Thailand Pavilion บน Alibaba.com ทั้งนี้ EXIM BANK มี SMEs Export Studio ดูแลตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเขียนเรื่องราวธุรกิจ การทำตลาดให้แก่ SMEs ที่พร้อมเริ่มต้นธุรกิจส่งออก

และสุดท้าย “สานพลัง” EXIM BANK ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่เศรษฐกิจไทย ทั้งในกรอบของการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ทีมประเทศไทยเดียวกัน

“EXIM BANK พร้อมซ่อม สร้าง เสริม และสานพลัง พัฒนาประเทศไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนเชื่อมั่น โดยเราจะเดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย ทำให้ความหวังประเทศไทยที่จะก้าวขึ้นเป็นเสือตัวที่ 5 ของเอเชียเมื่อราว 30 ปีก่อนกลับคืนมา ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศดาวรุ่งเนื้อหอม เป็นประเทศที่มีรายได้สูงให้ได้ ด้วยสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างโลกสีเขียว และต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ BCG” นายรักกษ์ กล่าว

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance