“ยื่นภาษี 2565″สรุป 4 สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยื่น-เอกสารใช้อะไรบ้าง

ยื่นภาษี 2565 เงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเตรียมอะไรบ้าง เอกสารที่ต้องใช้และช่องทางในการยื่นแบบฯ “กรมสรรพากร” สรุปให้แล้ว “สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบฯ”

ยื่นแบบภาษี คนไทยทุกคนที่มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ หรือเด็ก มีหน้าที่ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งสิ้น แต่ไม่ได้หมายความทุกคนที่มีรายได้ต้องเสียภาษี เพราะอะไรมาดูกัน ?

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งออกเป็น

 

ภ.ง.ด. 90

สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน

 

คนโสด มีรายได้ 60,000 บาท/ปี
คนสมรส มีรายได้ 120,000 บาท/ปี

ภ.ง.ด. 91

สำหรับผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว

 

คนโสด มีรายได้ 120,000 บาท/ปี
คนสมรส มีรายได้ 220,000 บาท/ปี
สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบฯ มีดังนี้

 

1.เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม

 

เอกสารแสดงการมีรายได้ เช่น หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ,เงินปันผล, ค่าเช่า, ค่าลิขลิทธิ์ เป็นตัน
เอกสารที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เช่น ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ (ลย.03), ใบอนุโมทนาบัตรที่ไม่ผ่านระบบ e-Donation เป็นต้น

2.ตรวจสอบค่าลดหย่อนภาษี จากระบบ My Tax Account ที่ www.rd.go.th ( ผู้ช่วยบันทึกค่าลดหย่อน)

 

เงินได้ของผู้มีเงินได้
เบี้ยประกันชีวิต
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
เบี้ยประกันสุขภาพ
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมบ้าน
กบข. (สำหรับข้าราชการ)
เงินสะสมกองทุนประกันสังคม
เงินสะสมกองทุนเงินออมแห่งชาติ
เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation

3.เลือกช่องทางการยื่นแบบ

 

ยื่นแบบฯ ออนไลน์

ผ่านระบบ E-FILING ของกรมสรรพากร
(สามารถ Upload เอกสารได้)

ผ่านแอพพลิเคชั่น RD Smart Tax

ยื่นแบบๆ (กระดาษ) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

 

4.ลงทะเบียนพร้อมเพย์

 

หากมีเงินภาษีคืน แนะนำให้สมัครระบบพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชน เมื่อกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีเรียบร้อยแล้วจะได้โอนเงินภาษีคืนได้อย่างรวดเร็ว

 

สำหรับใครที่มีเงินภาษีคืนสามารถติตตามสถานะการคืนเงินภาษี ได้ที่ระบบ e-Refund เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market/