บอร์ดกองทุนประกันชีวิต แต่งตั้ง “นพพล เบี้ยวไข่มุข” นั่งผู้จัดการคนใหม่

บอร์ดกองทุนประกันชีวิต แต่งตั้ง “นพพล เบี้ยวไข่มุข” นั่งผู้จัดการคนใหม่ ภายหลัง “จรัญ สอนสวัสดิ์” ครบวาระ 16 เมษายนนี้

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตได้มีความเห็นชอบเลือกนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่ โดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่ ได้เซ็นคำสั่งลงนามไปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้สืบเนื่องจากนายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนปัจจุบัน จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 16 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนประกันชีวิตมีความต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายคณะกรรมการบริหาร และภารกิจของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

โดยเงื่อนไขการจ้างมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

อนึ่ง นายนพพล เบี้ยวไข่มุข มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมประกันชีวิต โดยเริ่มจาก Ayudhya CMG Life Assurance (ปัจจุบันคือบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต), Wall Street Life Assurance (ปัจจุบันคือ บริษัทชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์) และทำงานกับ Finansa Life Assurance ตั้งแต่ปี 2543 (ปัจจุบันคือ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต)

โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับ Fellow of Life Management Institute (FLMI) ที่มีความโดดเด่น

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance